Algemene ledenvergadering 29 november

Algemene Ledenvergadering maandag 29 november
De algemene ledenvergadering is op maandag 29 november, aanvang 20.00 uur, Helaas kan het niet in ons clubhuis, maar gaat het digitaal via ZOOM. Op 22 november hebben alle leden hierover informatie ontvangen.

Ieder lid krijgt op maandagavond 29 november tijdig vóór de vergadering een (vertrouwelijke) link en instructie toegestuurd, per mail. (Die instructie kun je dan ook hier lezen). 

Door te klikken op die link kun je deelnemen aan de vergadering.

Uiteraard heb je daarvoor nodig: een computer, smartphone, of tablet met camera, geluid en microfoon. En gebruik een koptelefoon of ‘oortjes’ om ongewenste echo in de zoom-meeting te voorkomen. 

Lukt het niet met ZOOM ? Dan kun je voor assistentie bellen of mailen met Stefan van Hezewijk; 06 46161412 of  webmaster@tennisverenigingschaarsbergen.nl

De agenda luidt:
1. Opening, welkom, vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 25 maart 2019 (bijlage)
4. Financiële verslagen over 2019 en 2020
5. Voorstel wijziging contributie jeugd en volwassenen
6. Wijzigingen bestuur
7. Koers van de vereniging
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Ad 4:
Omdat we in 2020 geen ALV hebben kunnen houden, moeten zowel de jaarrekening van 2019 als van 2020 worden besproken. Voor degenen die de jaarrekeningen tevoren willen inzien: stuur s.v.p. een mail naar de penningmeester, Paul Linnartz, paul.linnartz@outlook.com

Ad 5:
Het voorstel is om de contributie voor onze jeugdleden te verhogen en daarmee meer in de pas te brengen met de jeugdcontributie bij andere tennisverenigingen in Arnhem. Op de contributie voor volwassenen wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. Voor 2021 is dat 2,01%.

De contributie wordt dan:

Contributie jeugd, 2022:

tot en met 11 jaar: 45 euro/jr
12 tot en met 17 jaar: 70 euro/jr

Student; 91,80 euro/jr

contributie volwassenen, 2022:
Vanaf 18 jaar: 183,62 euro/jr

Ad 6:
Het bestuur draagt ons lid Willem Kampschreur voor als nieuw bestuurslid, in de functie van voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de vergadering aanmelden bij Carlo Knüppe, via cram.knuppe@vermeer22.nl of schriftelijk, telefonisch of mondeling. De bestuursleden Knüppe, Linnartz, Molster en Baneke zijn bereid om een herbenoeming voor een periode van 3 jaar te aanvaarden. Jolanda Philipsen ziet af van herbenoeming. Kandidaten voor haar opvolging, of suggesties voor kandidaten ziet het bestuur graag tegemoet, eveneens via cram.knuppe@vermeer22.nl

Ad 7:
Wij hebben in 2020 een ledenraadpleging gehouden over de te volgen koers van onze vereniging. Daaruit kwam naar voren dat de meerderheid van de leden kiest voor: een relatief kleine, mooie en prettige tennisvereniging.  Wij noemen dat het Bonsai model.
Het bestuur heeft in 2020 en 2021 een aantal acties ondernomen om hieraan invulling te geven.
Die zullen tijdens de vergadering worden besproken. Intussen kunnen wij met gepaste trots melden, dat het ledental van onze vereniging in 2020 en 2021 fors is gegroeid, tot 238 leden per 14 oktober 2021.

Reservering van banen
De banenreservering via de KNLTB clubapp lijkt inmiddels algemeen ingang te hebben gevonden. Leden die daar nog moeite mee hebben, worden verzocht zich te melden bij een van de bestuursleden. Wij vragen aandacht voor 2 zaken:

  • Er kan maximaal 5 dagen tevoren worden gereserveerd. Het is dus niet mogelijk om per week weer meteen voor de volgende week te reserveren. Daar kiezen wij bewust voor, zodat bepaalde banen of tijden niet continu kunnen worden “geclaimd.”
  • Nu de dagen korter worden, doen wij een beroep op jullie om zoveel mogelijk banen naast elkaar te reserveren. Zodat misschien niet steeds alle lampen van de baanverlichting hoeven te worden ingeschakeld. De        baanverlichting “vreet” energie.

 

Wij kijken uit naar 2 gezellige toernooien en een drukbezochte ALV !